>> Vložit příspěvek <<                  >> Na stránku FVE<<                 >> Na stránku topení<<

Vážení přátelé fotovoltaických systémů, vítám vás na této stránce. Zde můžete psát vaše postřehy, dotazy a připomínky.

Stránky:  1, 2, 3

  #91 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 18.01.2021 12:43:11
Doplnìn popis topného systému, který obsahuje info o pøipojení tepelného èerpadla TOSHIBA ESTIA HI POWER 11 kW https://www.nesvara.cz/topeni/dokumenty/popis_systemu_topeni_v3.pdf
  #90 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 31.12.2020 08:53:13
Co se týèe mìøené spotøeby TÈ máte pravdu, je do ní poèítána celková spotøeba TÈ (venkovní jednotka, vnitøní jednotka, další obìhové èerpadlo a ještì malá elektronika pro øízení krbových kamen). Pro pøedstavu, pokud nejede kompresor je spotøeba zhruba 68 W. Což možná pùsobí malou nepøesnost. Co se týèe záporné hodnoty kalorimetru to SO výstup neumí nebo si to nedovedu pøedstavit jak to zaznamenat. TÈ odmrazuje vždy když je v grafu vidìt ostrý hrot dolu (napø. 31.12 je to v 1:31, 3:15, 5:10, 6:17, 7:25.
  #89 Vojtavojtech.kurka@gmail.com  Dne: 30.12.2020 22:03:46
Ten graf COP je krásný! Co prosím poèítáte do spotøeby TÈ? Jen venkovní jednotku samotnou, nebo i obìhové èerpadlo a øízení v domì? Jak se vám chová kalorimetr, když TÈ provádí odmrazovací cyklus? V grafu nikde nevidím zápornou hodnotu, takže odmrazování na výpoèet COP nemá vliv a je zanedbáno? Díky, Vojta
  #88 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 14.09.2020 14:37:05
Tak jsem spustil tepelné èerpadlo a hle, co se nestalo. Díky pomìrnì velkému prùtoku mezi hydroboxem a akumulaèní nádrží, došlo k promíchání chladnìjší topné vody z nižší èásti akunádrže s topnou vodou v horní èásti, která byla pùvodnì ohøívána zvláštním tìlesem a pøedávala teplo TUV v prùtokovém ohøívaèi. Vše jsem nakonec vyøešil tak, že jsem za prùtokový ohøívaè (umístìný v akunádrži) zapojil bojler TATRAMAT, do nìhož pøitéká pøedehøátá voda z akumulaèní nádrže. Nyní je TUV dohøívána v bojleru.
  #87 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 31.08.2020 20:48:09
Dobrý den, tepelný výkon tepelného èerpadla mìøím ultrazvukovým kalorimetrem https://www.nesvara.cz/topeni/dokumenty/2647_navod-k-obsluze-b12-vi_2.pdf Tento kalorimetr má S0 výstup s koeficientem 100 impulsù/kWh. U tepelného èerpadla je právì dokonèena montáž. Nyní èekám na chladnìjší poèasí a pak se uvidí jak to bude šlapat.
  #86 Vojtavojtech.kurka@gmail.com  Dne: 31.08.2020 18:04:15
Dobry den, jak prosim merite vykon tepelneho cerpadla? Mate tam nejak spolehlivy kalorimetr? Diky, Vojta
  #85 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 14.08.2020 13:07:24
V souèasné je na stránku (tak jako ve skuteènosti) doplnìno jednofázové tepelné èerpadlo TOSHIBA ESTIA HI POWER 11kW. Venkovní jednotka je umístìna na nepoužívaném balkonì. Vnitøní hydrobox (s elektrokotlem 9 kW) je umístìn v technické místnosti a propojen s akumulaèní nádrží. Sekundární obìhové èerpadlo je synchronnì spínáno od vnitøní jednotky (hydroboxu) a souèasnì pokud se topí v krbu. Sekundární tøícestný ventil je trvale otevøen a není ovládám ekvitermnì. Ekvitermnì je øízeno tepelné èerpadlo bez použití vnitøního termostatu (je nastaven pouze noèní útlum). TÈ si tudíž žije svým životem. Zvolil jsem zámìrnì 1f verzi z dùvodu využití elektrické z FVE, která je také 1f (døíve to šlo). Spotøeba TÈ (vèetnì obìhového èerpadla) je mìøena elektromìrem, stejnìtak spotøeba tepla je mìøena kalorimetrem umístìným za vnitøní jednotkou (hydroboxem). Veškeré radiátory jsou opatøena termohlavicemi. Na webu je též vidìt COP, který porovnává spotøebu elektrické a tepelné energie. Tepelná ztráta domu je zhruba 12 kW. Jsem sám zvìdav jak to celé bude fungovat.
  #84 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 13.04.2020 11:52:06
Doplnil jsem odkaz na pøehledné stránky http://www.e-mereni.cz/ ( e-mereni ). Zde je online vidìt kompletní pøehled o spotøebì a další informace. Dále jsou pøidány nové grafy inspirované právì tìmito stránkami. Tímto dìkuji panu Doèkalovi za nemalou pomoc.
  #83 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 28.01.2020 12:31:50
Nevím zda to nemá souvislost s tím, že døíve byla stránka na nešifrovaném protokolu http a dnes je na https. Já používám Chrom a vše funguje. Dá se to asi øešit nastavením Vašeho prohlížeèe. Pokusím se poradit a upravit odkaz na historii. Pak se ozvu.
  #82 Raduz  Dne: 28.01.2020 11:53:09
Už to asi chápu: Totiž tyto prohlížeèe se primárnì snaží zøejmì otevírat https namísto http, kór když vede odkaz z https. Pak se to snaží pøistupovat na https://eportal.merenienergie.cz a tam je neplatný certifikát, resp. na https se vùbec nevysílá. Já øíkám poøád, že s tím Googlem a spol. vynucovaným https je víc problémù, než užitku :-) Kvùli mì to urèitì neøešte, jinde to opravdu funguje.
  #81 Raduz  Dne: 28.01.2020 11:45:01
Aha, tak koukám že problém s historií je na mém oblíbeném prohlížeèi Firefox (nefunguje mi ani na mobilu s Android, ani na PC s Win10). Hlásí to chybu certifikátu a následnì se pøesmìruje na error.banan.cz, i když pøidám výjimku. Chybu to hlásí i pod prohlížeèem Edge (Win10), ale tam jde udìlit výjimka.
  #80 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 17.01.2020 22:50:44
Díky, ale mnì historie funguje.
  #79 Raduz  Dne: 17.01.2020 21:56:51
Je to pøesnì jak píšete, prostì nová hraèka :-) Dám tomu celý rok a uvidím, po oèku ale poøád sleduji Váš web a srovnávám :-) Ale závìr bude asi stejný jako u Vás, tj. budu rád, když to bude fungovat. Asi to víte, ale nefunguje historie.
  #78 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 12.12.2019 07:49:07
Co se týèe stínù, tak na èást panelù v tomto období dopadají ze sousedova komína. Pøesnì Vás chápu, když jsem zrealizoval tuto FVE, neustále jsem sledoval jak se chová výkon a celková výroba. Myslím, že vzhledem velice nízké mìsíèní výrobì v listopadu a prosinci je vliv tìchto stínù zanedbatelný a nemá smysl se tím trápit. Ale èlovìk si øíká co kdybych to udìlal jinak.... Také proto jsem si udìlal sledování. Dùležitá je celková výroba za rok (tu mám bìhem deseti let od 4400 kWh - 5100 kWh roènì). Já mám navíc èást panelù na støeše s jiným sklonem, což také trochu ubírá celkový výkon. Zprvu jsem spekuloval, že to pøedìlám, ale potom mne to pøešlo. Jsem rád že vše funguje. Co se týèe mìøení "výroba FVE", zobrazená data jsou z AC strany - fakturaèní elektromìr. Pokud budete chtít nìjakou konzultaci èi zkušenosti, klidnì se ptejte. S pozdravem Josef Nešvara
  #77 Raduz  Dne: 11.12.2019 22:12:04
Pane Nešvaro, mùžu se zeptat, jestli Vám tam pøes panely bìhem dne nepøeletí nìjaké stíny, zejména teï v zimních mìsících, kdy jsou stíny "dlouhé"? Máme letos novou 5,2kWp a jelikož nám tam trochu v zimì bìhají stíny (atika, komín), tak se tak snažím v porovnání výroby s vaší FVE zjistit, jestli má cenu s tím laborovat, resp. o kolik pøicházím v porovnání s podobnou, ale nezastínìnou FVE. Výrobu mám v posledních 2 mìsících totiž podobnou jako Vy. A ještì se zeptám, ta zobrazovaná hodnota "výroba FVE" je u Vás poèítaná na DC (tj. hodnoty ètené z mìnièe), nebo až AC (pøedpokládám snížené o nìjakou vnitøní spotøebu mìnièe)? Pøedem dìkuji.
  #76 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 24.11.2019 21:41:07
Ten dùvod je daleko jednodušší. Nemám skuteènou informaci o chodu žlutého èerpadla. Nemám ani namontovaný žádný prùtokomìr. Sleduji pouze teplotu vývodu a zpáteèky. Prùtok je pouze odhad. Celé tyto informace jsou doplnìny do vzorce a výsledek je na webu. V danou chvíli již ve skuteènosti nebìželo èerpadlo, ale výpoèet byl stále vidìt. Upravím program tak aby chod èerpadla a zobrazení výpoètu bylo závislé na teplotì zpáteèky. Ten zobrazený výkon není tedy pøesný.
  #75 vojta vojtech.kurka@gmail.com  Dne: 24.11.2019 21:00:54
Ted to naopak hlasi 18 kW, pri teplote spalin 51 stupnu. Asi neni jednoduche to merit bez certifikovaneho kalorimetru.
  #74 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 22.11.2019 19:14:41
Tak jsem vylepšil uložení teplotního èidla na teplé topné vodì. Díky za upozornìní.
  #73 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 22.11.2019 13:40:42
No koukám na to, døíve byl záporný rozdíl mezi pøívodem a zpáteèkou pouze nìkolik desetin. Nyní je to nìjak moc, kouknu na to, asi je tam nìjaký problém. Ještì jednou dìkuji za upozornìní. S pozdravem Josef Nešvara
  #72 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 22.11.2019 13:21:50
Tak jsem rychleji psal než jsem se kouknul na stránku. Vèera jsem nahrával upravený program na server a asi mám opaènì èidla. Díku pøedìlám to.
  #71 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 22.11.2019 13:13:36
Tyto èidla jsem mezi sebou již asi dvakrát vymìnil a vždy v urèitou chvíli k tomuto dojde. Dojde k tomu ve chvíli kdy je úplnì zavøený tøícestný ventil za krbovými kamny a krbová kamna dohoøívají. V tu chvíli je teplota na zpáteèce o nìjakou desetinu vyšší (jsou použita pøesná digitální èidla DALLAS DS18B20). Moje vysvìtlení je (nevím zda správné), že horkou vodu, která je pod mírným tlakem v systému, pøihøeje tøení topné vody o lopatky obìhového èerpadla. Napø. primární okruh JE Temelín se nahøívá (pøi opìtovném spouštìní) tím, že se nejprve spustí hlavní cirkulaèní èerpadla (nominální tlak v primárním okruhu je 15,7 MPa). Tak zde moje vysvìtlení. Vzhledem k tomu, že jsem èidla opravdu mìnil, tak ten rozdíl tam opravdu je.
  #70 vojtavojtech.kurka@gmail.com  Dne: 22.11.2019 12:26:54
Posledni dny vzdy kamna ukazuji zaporny vykon. To je chyba tech dvou teplomeru?
  #69 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 05.04.2019 10:32:44
Doplnìní nového elektromìru pro øízení pøebytkù energie využité k ohøevu akumulaèní nádrže. 3.4.2019 jsem doplnil nový elektromìr, který mìøí pøebytky energie pro ohøev akunádrže. Tento elektromìr má 2000 pulsù na 1 kWh. Døíve jsem pro toto mìøení používal elektromìr E.Onu, který má 250 pulsù na 1 kWh (navíc nìkteré pulsy se obèas ztratili asi díku pøevodníku). Díky vìtšímu poètu pulsù elektromìru je reakce øízení daleko citlivìjší a pøesnìjší, díky èemuž je využito vìtší množství pøebytkù pro ohøev akunádrže.
  #68 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 21.10.2018 19:10:05
Pøidán popis pøipojení teplotního èidla PT100 k napìovému vstupu SDS Macro pro mìøení teploty spalin (kouøovodu)
  #67 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 20.07.2018 19:59:43
Díky za pochvalu. Je to zajímavé, ale k ochlazování panelù se nechystám.
  #66 Jimi  Dne: 20.07.2018 09:17:00
Zrovna vèera jsem se díval na video ohlednì tohoto problému :-) https://www.youtube.com/watch?v=M0uZWv8ocS4 Chlápek to má dokonce na termo spínaè, pouze když jsou panely nad 35°C... ale mì osobnì ten systém pøipadá zbyteènì komplikovaný, dle mì by staèilo to mít na ruèní spínání a prostì jednou dennì (když je èlovìk doma) to pustit na pár minut, a nebo na èasovaè. Úèinnost to zvedá o 20% co jsem pochopil. Jinak moc krásné stránky, radost sledovat èísílka
  #65 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 20.07.2018 07:09:42
Je pravda, že teplota má na výkon zásadní vliv. O chlazení jsem nepøemýšlel. Asi by bylo zajímavé zjistit jak se zmìní výkon panelù napø. nechat volnì stékat vodu po panelech a díky jejímu odpaøování by docházelo k ochlazování. Nevím zda toto nìkdo zkoušel. Ale jistì by to bylo zajímavé.
  #64 Jimi  Dne: 19.07.2018 14:07:55
Dìkuji. Nepøemýšlel jste o instalaci nìjakého chlazení? Protože to vypadá že víc než 3,8kW se z toho nevytlaèí kvùli vysoké teplotì.
  #63 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 19.07.2018 13:02:15
Procenta znamenají - procento výkonu FVE (100% = 5 kW). Je pravda, že stránka má malou vadu na kráse, bargraf se správnì naète pøi otevøení stránky dobøe a dále se nepøepisuje, protože prohlížeè poté používá obrázek z lokálního cache. Èasem se to pokusím opravit.
  #62 Jimijimi.queez@gmail.com  Dne: 19.07.2018 10:27:34
Dobrý den, co prosím znamenají ty procenta vlevo, hned za FVE?
  #61 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 11.07.2018 15:02:35
Já jsem elektrárnu pøipojoval ke konci roku 2009. V té dobì ještì bylo možné tento výkon (mám 5.06 kW) pøipojit jednofázovì. Nyní to možné není. Døíve bylo distribuèní mìøení provádìno tak, že se tok proudu mìøil jako suma všech tøí fází. Nyní se mìøí každá fáze zvl᚝. Takže nyní se snažím mít zapojené maximum nejèastìjších spotøebièù právì na fázi jde je FVE. Jinak elektrárna je v okresu Písek v distribuèním území E.ON.
  #60 Raduz  Dne: 11.07.2018 12:04:56
E.ON, už to vidím :-) Pøesto mì to zajímá-pøipojení bez problému?
  #59 Raduz  Dne: 11.07.2018 10:31:03
Chápu prosím správnì dle typu mìnièe, že elektrárnu máte jednofázovou? Nemìl jste problém s pøipojením k distribuèní síti? Zrovna øeším dodávku na klíè a FVE 5,5kW niminálnì ÈEZ distribuce prý nepøipojí-maximální výkon na jednu fázi je 3,64kW. Èili bude 3f, ovšem tam je prý zas problém díky mìøení po fázích (èeská specialita) s dostateèným využitím energie v domì, než pøeteèe do sítì. Resp. asymetrické 3f mìnièe jsou drahé. Mohu se zeptat v jaké distribuèní síti jste, resp. vùbec by mì zajímalo kde se Vaše FVE fyzicky nachází a zda jste s tímto nemìl problém. Je to mìsto Písek shodnì s majitelem domény? :-) Pøedem dìkuji za odpovìï.
  #58 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 01.06.2018 07:33:41
29.5.2018 jsem namontoval nový cejchovaný elektromìr.
  #57 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 29.05.2018 08:43:36
Jsem rád, že tyto stránky sledujete (alespoò mají nìjaký užitek). I já špatnì spím. V sobotu 26.5.2018 došlo ke zkratu ve FVE elektromìru, proto zde nejsou prùbìhová data o výrobì. Elektromìr jsem rychle sehnal nový a vèera jsem jej namontoval. Jenže nový elektromìr má jiný poèet pulzu na 1 kWh a to je problém správný výpoèet najetých kWh (vzhledem k historii). Takže sháním jiný , který má 2000 imp. na 1kWh. K Vaší otázce, Elektrárnu mám od konce roku 2009. A co bych udìlal jinak? Vcelku nic, vše funguje jek má. Postupnì jsem dodìlal možnost využití pøebytkù ohøíváním akumulaèní nádrže (pøi rekonstrukci topení) a to funguje dobøe. Výstavbu elektrárny urèitì doporuèuji, dnes je podstatnì levnìjší a v kombinaci s bateriemi je to paráda (ty já ale nemám). Taky je to dobrá hraèka. Jinak co se týèe návratnosti, vzal jsem si úvìr a vèetnì úroku ji budu splácet celkem asi 12 let (nepoèítám nenakoupenou energii). Dnes jsou poøizovací ceny sice jiné, ale jsou dotace na poøízení, takže odhaduji návratnost podobnì. Mám instalovaný výkon 5,06 kW a roèní výroba se pohybuje v rozmezí 4400 - 5000 kWh roènì. Pøeji dobré rozhodnutí. Pokud chcete ještì nìjaké info klidnì zavolejte na mob. 608 841 833, Josef Nešvara
  #56 Raduz  Dne: 29.05.2018 00:55:40
Já jsem normálnì na tom vašem webu závislý, posledních pár dnù nemùžu spát, jak nevidím výrobu :-) Tak snad se brzy zadaøí zase zprovoznit, a vám to nekazí statistiky :-) Už to sleduji nìjaký pátek, velmi zajímavá statistika pro ty, co podobnì jako já poèítají návratnost a pøi tom šetøí do prasátka :-) Kdybyste teï stavìl fve, udìlal byste nìco jinak? Tøeba jiný výkon, baterie apod? Uvažuji o koupi na klíè s dotací, tak snad nebudu litovat.
  #55 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 07.01.2018 11:58:14
Dnes jsem nainstaloval další dvì teplotní èidla. Èidla jsou umístìna v obývacím a zadním pokoji. Protože jsem nechtìl provádìt velký zásah v obou pokojích jsou èidla umístìna v 50ti centimetrové výšce, proto ukazují zhruba o 0.5 st. nižší teplotu. Ještì informace k zadnímu pokoji. Je to nejstudenìjší pokoj se tøemi ochlazovanými zdmi a stropem. Nemá kvalitní izolaci a proto pøes noc pomìrnì dost vychladne. Snad jej èasem lépe zaizoluji.
  #54 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 23.04.2017 20:37:14
Topné tìleso v horní èásti mám proto, že za akumulaèní nádrží nemám žádný bojler a je to náhrada bojleru (v horní èásti je pouze CU výmìník). Není napájeno pøímo z pøebytkù FVE, ale mám u nìho další spínací hodiny nastavené tak, že nenahøívá v noci, ale pouze ve dne abych využil energii z FVE . Toto øešení je v celku vyhovující. Je zde i možnost zapnout jej ruènì i v noci. Co se týèe konkrétního typu tìlesa, jedná se o toto tìleso http://www.regulus.cz/download/tech-listy/cz/tl_cz_technicky-list_ett-m.pdf , které obsahuje hlavní a bezpeènostní termostat a pracuje naprosto autonomnì jako bojlerové tìleso. Toto tìleso je zapnuto celoroènì (pokud je akumulaèní nádrž nahøáta v celém objemu od pøebytkù FVE, toto tìleso se nesepne). Lze si to pøedstavit tak, že do bojleru pøitéká TÚV z akumulaèní nádrže již ohøátá. V akumulaèní nádrži jsou ještì dvì tìlesa, ve støední a spodní èásti. Pùvodnì jsem mìl pøebytky zapojené do støední èásti, ale aku. nádrž se nahøála z pøebytkù v létì rychle a nebyla tím využita celá kapacita aku. nádrže. Proto jsem pøebytky z FVE zaèal napájet spodní topné tìleso. Topné tìleso ve støední èísti je použito jako pøímotopné tìleso (elektrokotel). Používám jej však minimálnì. Pokud máte nìjaké otázky klidnì se ozvìte. Vaše uvažované øešení má nìco do sebe a myslím, že potøeba to vyzkoušet ve Vašich podmínkách. S pozdravem Josef Nešvara mob.608 841 833
  #53 vojtavojtech.kurka@gmail.com  Dne: 22.04.2017 13:08:56
Jak se vám prosím osvìdèilo topné tìleso pro ohøev TUV v horní èásti nádrže? Jak máte nastaveno øízení toho tìlesa? Používáte ho i v létì, nebo staèí ohøev pomocí FVE? Pøemýšlím, jestli není vhodné ohøívat pomocí FVE primárnì vrchní èást nádrže, kvùli rychlému ohøevu TUV, a až potom nahøívat spodní èást nádrže. Dìkuju
  #52 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 18.04.2017 22:48:54
Na webu jsou doplnìny programy dva programy v .C do SDS. Jeden pro vložení stavù elektromìrù a druhý pro bìh programu.
  #51 bjlbjl@post.sk  Dne: 17.04.2017 11:40:28
Dobrý deò. Pekne spravené. Prosím vás dalo bi sa od vás zasla naplò do SDS cubor .C
  #50 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 13.12.2016 10:42:12
Na jednu WIRE sbìrnici je možné zapojit pouze 16 èidel
  #49 Petr  Dne: 13.12.2016 07:08:31
Dobrý den, Dìkuji za odpovìï, já mìl zato že je to elektrárna, ne mìøák :-) Na náklady jsem si již pøedstavu udìlal. Když jsem psal minulý pøíspìvek, tak jsem se na stránce ještì zase tak neorientoval. Celý systém vypadá zajímavì, ale i složitì. Musím nìco naèíst. Napø, jak je možné zapojit 32 teplotních èidel, když má jen jeden wire konektor. Zatím díky
  #48 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 12.12.2016 21:38:47
Ještì info k topení. Bìhem léta 2016 jsme pøedìlali kompletnì radiátory vèetnì rozvodù. Pùvodní radiátory byly èlánkové - litinové a plechové, otevøená expansní nádrž. Nechal jsem spoèítat tepelné ztráty domu. Poté jsem si navrhl nové radiátory KORADO na tepelný spád 65/50 z dùvodu možné instalace plynového kondenzaèního kotle v budoucnu. Potrubí - CU s lisovanými komponenty. Expansní nádrž je nyní tlaková - 80 litrù. Zkušenost je taková, že topná soustava se chová jinak. Radiátory se ohøejí podstatnì rychleji a samozøejmì i rychleji chladnou. Je zajímavé, že døíve se akumulaèní nádrž nahøívala postupnì s celou soustavou (pokud byl sekundární 3cestný ventil úplnì otevøený). Novì se radiátory ohøívají na daleko vyšší teplotu bez ohledu na nádrž (pokud je 3cestný ventil úplnì otevøený), neboli teplota v akunádrži je daleko nižší i když do radiátorù jde daleko vyšší teplota. Prostì radiátory reagují daleko pružnìji na pøiložení v krbových kamnech díky menšímu množství vody v systému. Samozøejmì je dobré se nauèit pracovat s termoventily na radiátorech. Pokud teplota v místnosti dosáhne požadované teploty postupnì se zaènou zavírat a pøebyteèné teplo jde do akunádrže. Píšu to zde proto, že mnoho lidí i když má termoventily, požívá stejnì pouze dvì polohy - 0 a 5. Je to škoda, protože opravdu fungují. Celkovì musím øíci, že se soustava s radiátory KORÁDO (díky menšímu množství vody v soustavì) chová lépe pøi použití s krbovými kamny. Ještì jedna drobná informace - nyní je sekundární èerpadlo nastavené na stupeò 1(úspora elektrické energie) díky dobøe hydraulicky vyváženému systému. Pøièemž všechny radiátory dobøe topí v celém domì. V systému byl jeden okruh pro žebøíèek v koupelnì pouze s kulovým ventilem. Ten zpùsoboval jakýsi zkrat v systému, díky kterému témìø netopily zadní radiátory pøi nastavení èerpadla na 1 stupeò. Nyní je u tohoto okruhu zregulován prùtok a vše je OK.
  #47 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 12.12.2016 19:38:20
Èím dál více se na mne obracejí lidé, které zajímá jak tyto stránky fungují. Poto jsem se je rozhodl zveøejnit a popsat . Akorát to bude chvilku trvat. Chtìl bych ještì podotknout, že nejsem IT odborník. S tvorbou mi pomohlo nìkolik známých na základì mých pøedstav.
  #46 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 12.12.2016 19:21:12
Co se týèe elektrárny, je to elektrárna fotovoltaická. Na støeše je pouze anemometr na mìøení rychlosti vìtru. Elektrárnu mám od konce roku 2009, o instalovaném výkonu 5,06 kW. A náklady Vám neøeknu úplnì pøesnì, kouknìte na níže uvedený odkaz na nejdùležitìjší zaøízení a to je SDS Macro, které sbírá veškerá data, která vidíte na webové stránce. http://www.onlinetechnology.cz/eshop/zbozi/sds-macro-din Dále na této stránce zjistíte více info o teplotních èidlech, èidlech vlhkosti, elektromìrech apod. Dále mám veøejnou IP adresu (za to se taky nìco platí - dle poskytovatele) a za webové stránky a doménu vèetnì všech služeb je okolo 1000 Kè roènì. Ono to vznikalo postupnì. nedokážu øíci kolik mne to stálo, ale z výše uvedeného odkazu si mùžete udìlat pøedstavu o potøebných nákladech.
  #45 Petr6810@seznam.cz  Dne: 12.12.2016 11:22:49
Dobry den, Super stranka, neco takove bych taky chtel. Mam dve otazky: jakou mate vetrnou elektrarnu a jako amater a lajk se zeptam na kolik prijde takove sledovani mereni? Diky
  #44 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 19.06.2016 23:01:32
Dnes (18.6.2016) jsem na montoval do akumulaèní nádrže (poté co mi kamarád pøivaøil pøírubu do akunádrže) externí topné tìleso Regulus 1200 W http://www.regulus.cz/download/tech-listy/cz/tl_cz_technicky-list_ett-m.pdf které v podstatì nahradí bojler. Tìleso jsem namontoval poté, co zaèal téci po 15ti letech bojler namontovaný za pøedehøev v akumulaèní nádrži. Vše funguje OK. Doporuèuji. Tìleso je namontováno horní pìtinì akunádrže a ohøívá asi 100 litrù topné vody pro TÚV.
  #43 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 29.05.2016 22:33:08
Ano mohl bych teoreticky zatopit z akumulaèní nádrže. Pokud bych pustil topení z akumulaèní nádrže, topení by stejnì netopilo, protože venku bylo pomìrnì teplo a ekvitermní regulace by do topení moc tepla nepustila. V létì vyžíváme akunádrž spíše jako velký zásobník TUV. V grafu je sice vidìt, že je teplé topení (sekundární okruh), což je díky mírné netìsnosti 3cestného ventilu sekundárního okruhu. Akumulaèní nádrž používáme v trochu jiném režimu. Pokud v topné sezónì pøestaneme topit veèer v krbovkách, nìjakou dobu topení topí z nádrže, ale né do úplného vyèerpání. Ráno po zatopení je v akunádrži ještì teplá voda a topení zaène døíve topit. Máme starší systém s litinovými radiátory s vìtším množstvím vody a tento režim nám vyhovuje. Je to srozumitelné a dostaèující?
  #42 vojtavojtech.kurka@gmail.com  Dne: 27.05.2016 16:03:52
Mùžu se zeptat, proè vlastnì dneska topíte v kamnech? Když se dívám jen na èísla, pøijde mi, že je teplo a solární ohøev vody vám natopení akumulaèní nádrže bohatì pokryje? Díky