>> Vložit příspěvek <<                  >> Na stránku FVE<<                 >> Na stránku topení<<

Vážení přátelé fotovoltaických systémů, vítám vás na této stránce. Zde můžete psát vaše postřehy, dotazy a připomínky.

Stránky:  1, 2, 3

  #41 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 29.04.2016 10:53:23
Co se týèe výkonu teplovodního výmìníku, provádìl jsem mìøení a dosáhl jsem max výkonu zhruba 9,7 kW (deklarovaný je 11 kW). To, že v souèasnosti je rozdíl teplot na pøívodu a zpáteèce pouze 3°C je proto, že je venku pomìrnì teplo a topí se málo. Jiným zapojením potrubí nezvýším výkon èi úèinnost kamen. Ke druhému dotazu - mìøení okamžitého toku energie je pomocí S0 impulzù z elektromìrù. Proto nemusí být vždy v èase úplnì pøesná informace a mùže na krátkou chvíli dojít k odbìru ze sítì. Tento problém nemají øešení, které k mìøení používají analogové mìøení toku proudu pomocí proudových transformátorù což zde takto není. TO, že na stránce vidíte rozdíl ve výkonu po dobu delší je proto, že data na stránku se obnovují zhruba 3x za minutu. Informace o výkonu je platná pouze v dobì naètení informace což je opravdu zkreslující. Snad jsem alespoò trochu odpovìdìl na Vaše otázky. V pøípadì dalších mi mùžete zavolat na mob. 608 841 833
  #40 Vojtavojtech.kurka@gmail.com  Dne: 28.04.2016 09:29:59
Dobrý den, moc pìknì znázornìno. Mám dotaz k ohøevu vody v krbu - vidím, že máte velmi malé rozdíly v teplotì vody, co jde do kamen a z nich ven. Tøeba 65 stupòù z kamen a zpìt se vrací 62. To pak musí ten ohøev mít velmi malou úèinnost, ne? Nebylo by lepší do kamen pøivádìt vodu ze spodní èásti akumulaèní nádrže? A pak druhý dotaz - když vidím výkon FV pole tøeba 2.8 kW, pøebytky do akumulaèní nádrže jsou 3.8 kW - není to chyba mìøení? Nebo se to v tu chvíli bere i z veøejné sítì, aby se spirála nezapínala tak èasto? Dìkuju, Vojta
  #39 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 02.03.2016 14:18:22
Dìkuji za pochvalu, já to mám jako svoji hraèku. Co se týèe grafu, je generován od výrobce zaøízení SDS, který poskytuje zdarma portál pro evidenci a zobrazení dat, která jsou na nìho zasílána každých 15 minut. Graf je jimi vytvoøený a není možné jej mìnit. Pokud budete chtít nìjaké bližší info, mùžete se ozvat na email èi zavolat na mob: 608 841 833 S pozdravem Josef Nešvara
  #38 RobertK  Dne: 02.03.2016 00:33:56
Dobrý den, opravdu vymazlené měření. Koukám na výrobu místo večerníčku, protože mě zajímá výroba zejména v zatažených dnech. Akorát ten graf trochu začala kazit rychlost větru, díky čemuž jsou hodnoty výroby při větším větru nízké a nečitelné. Možná vítr radši do jiného grafu. Nicméně chvála a obdiv nad hezkým portálem :-)
  #37 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 11.02.2016 22:33:33
Doplnìní dalšího elektromìru, který mìøí množství energie použité pro ohøev topné vody v akumulaèní nádrži
  #36 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 26.11.2015 15:05:12
Co se týèe výpoètu výkonu, je to zde pomìrnì nepøesné. Výkon je vypoèítán tak, že znám teplotu pøívodu, teplotu zpáteèky, ale velièinu prùtoku mám dosazenou natvrdo odhadem. Primární èerpadlo bìží v režimu stálých otáèek. Vše je dosazeno do vzoreèku výkon v kW = (prùtok v m3/hod v tomto pøípadì 1,1 * ( rozdíl teplot pøídod - zpáteèka)/ konstanta 0,86. I já jsem mìl ze zaèátku pocit, že výkon výmìníku je nízký. Projektant mi poradil pro zjištìní výkonu výmìníku následující relativnì pøesné øešení. roztopím kamna na na max výkon (v primárním okruhu mám sledování teploty vody ve výmìníku na 0,1 st. V urèenou dobu vypnu èerpadlo, dále musím znát pøesné množství vody ve výmìníku a sleduji o kolik stupòù se ohøeje voda za daný èas. Dosazením do vzorce na tomto odkazu http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/97-ohrev-vody zjistíte pøibližnì výkon výmìníku. Pokud mi napíšete na email mob. tel. mohu Vám zavolat a probrat zkušenosti s krbovými kamny. S pozdravem Josef Nešvara
  #35 Jumpmansmartin@skokan.net  Dne: 26.11.2015 09:38:06
dobrý den, zajímalo by mne jak měříte či počítáte aktuální výkon krbových kamen. Mám podobné zapojení, pouze s kamny Verner 13/10 a větší aku nádrží a nějak se mi jejich výkon nezdá, proto bych se rád inspiroval u vás.
  #34 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 16.11.2015 11:52:50
Doplnìn anemometr pro mìøení rychlosti vìtru. Anemometr má jazýèkové relé a je pøipojen na S0 vstup.
  #33 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 25.10.2015 21:59:34
Pøidána teplota zpáteèky primární èásti topení
  #32 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 09.10.2015 23:29:04
Dne 8.10.2015 jsem pùvodní SDS Micro DIN E nahradil SDS Macro. Pøedpokládám doplnìní elektromìru pro mìøení elektrické energie kterou je ohøívána voda v akumalaèní nádrži z pøebytkù elektrické energie. Dále zobrazit stav èerpadla topení.
  #31 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 11.03.2015 20:51:23
Ne otevírání ventilù SDS neøídí. Primární servo je øízeno pomocí zaøízení JABLOTRON CP-201. Sekundární servo je øízeno pomocí regulátoru ELEKTROBOCK R3V. Momocí SDS mìøím teploty, vlhkost, spotøebu, reguluji SSR relé pomocí PWM výstupu a posílám data na server pro zobrazení jejich historie.
  #30 Zdenìkzdenek1blaha@seznam.cz  Dne: 11.03.2015 19:58:11
Dobrý den, zavírání a otevírání tìch tøícestných ventilù øešíte pøes sds micro?
  #29 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 09.03.2015 11:35:23
8.3.2015 - teplotu zpáteèky jsem zmìnil zpìt na 60°C
  #28 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 24.02.2015 12:57:03
22.2.2015 jsem zmìnil nastavení teploty zpáteèky krbu ze 60°C na 55°C. Dùvodem je zjistit zda a popø. jak se zmìní rozložení teplot v systému (obèas dìlám rùzné pokusy). Další vliv na ohøívání aku nádrže má v souèasnosti vyšší podíl pøebytkù energie z panelù pro její ohøev.
  #27 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 12.01.2015 18:43:17
Na stránku "topení" je pøidána hodnota okamžitého výkonu do topného tìlesa z pøebytkù FVE. Je to pouze online informace, která se nikde nesèítá a nezaznamenává. K výpoètu je využita hodnota SYS192, která øídí PWM výstup. Toto øešení je použito proto, že nemám žádný volný SO vstup v SDS. Nevýhodou tohoto øešení je, že nezohledòuje stav, kdy je tìleso odpojeno stykaèem pøi ohøátí vody v akumulaèní nádrži na max teplotu a není zde možno sledovat historii.
  #26 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 07.10.2014 11:48:32
Dìkuji za pochvalu, je to taková moje hraèka. Vše je v souèasnosti zapojeno do SDS Micro DIN. V budoucnu pøedpokládám pøepojení na SDS Macro, ale zatím mám trochu problém. Klidnì mi napište na email co potøebujete vìdìt a já Vám rád poskytnu potøebné informace. S pozdravem Josef Nešvara
  #25 Michalhurvayz@centrum.cz  Dne: 06.10.2014 16:23:27
Zdravím Vás. Nádhera se na Váš systém koukat.Opravdu super! Jen otázka.Mám podobný systém, jen bez celého monitoringu. Chci se zeptat proè nemáte èidla teplot zapojené do SDS micro? Mùžete mi napsat kam jsou pøipojené? Pracuji na vytvoøení nìèeho podobného, jen ještì nevím kde zaèít. Dìkuji Michal
  #24 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 27.09.2014 13:20:29
Celou topnou sezónu obstál systém na výbornou, vèetnì krbových kamen, jejichž topeništì a sklo dvíøek je témìø jako nové, bez známek zadehtování.
  #23 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 24.08.2014 13:57:41
Dìkuji za pochvalu. Èidla právì blbnou, protože se je snažím napojit na SDS Macro, ale tam se mi je vùbec nedaøí nalézt. Jako kabel používám plochý telefonní 4 žilový. Se zakoupením akumulátorù zatím neuvažuji, systém je na rodinném domì a vyrobená energie vzhledem ke spotøebì domu je nízká zejména v zimních mìsících. A nevím jak by to vyšlo ekonomicky. Pokud budete chtít nìjaké konkrétní informace mùžete se na mne obrátit emailem. S pozdravem Josef Nešvara
  #21 frenkyjaromir.lastovicka@centrum.cz  Dne: 24.08.2014 12:58:55
Koukám, že vám blbnou èidla teploty. Také s tím bojuji. Èidla jsou hodnì náchylná na rušení po vedení. Vedení k nim mám stínìná a i tak obèas zablbnou :-(. Jinak strašnì pìkný solárnì tepelný systém. Nezakoupíte aku a nepøejdete na ostrovní systém? Nemusel by jste tak kupovat vlastní nasvícenou energii. Pøeji hodnì slunných dní a hodnì zdaru Frenky
  #20 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 22.05.2014 10:08:33
Využití pøebytkù: v dobì kdy bìhem dne svítí slunce, dojde k nahøátí nádrže zhruba mezi 55 - 65 st.C což se veèer využije na zavlažení v chladnìjších místnostech. Dále v horní èásti akunádrže zùstává pødehøátá TUV. Jedna malá nevýhoda je ta, že cena pøebytkù elektrické energie již není zdarma, ale za každou spotøebovanou kWh vyrobenou vlastní FVE zaplatím v roce 2014 0,75 Kè vè. DPH Jinak zatím spokojenost
  #19 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 06.03.2014 22:58:48
Zkušenosti s krbovými kamny HAAS + SOHN - NIVALA. Po pùl roce topení s tìmito kamny musím konstatovat, že jsou opravdu dobré a mohu je jen doporuèit. První perfektní velkou výhodou je zpùsob èištìní výmìníku, který zaruèuje èistotu v místnosti pøi jeho èištìní. Dále vnitøek šamotových cihel je neustále èistý (pokud se nìkdy zakouøí, zanedlouho se opìt vyèistí pøi hoøení. Co se týèe èistoty skla je to obdobné (obèas jej zevnitø vyleštíme urèeným pøípravkem). Ze zaèátku jsem pochyboval o výkonu teplovodního výmìníku, ale po nìkolika testech jsem si ovìøil, že dosahuje deklarovaného výkonu. Na kouøovod jsem pøipevnil magnetický teplomìr, který ukazuje max 200 st.C, což deklaruje i výrobce a svìdèí to o úèinnosti kamen. K topení používáme nejvíce døevìné brikety, obèas suché døevo nebo uhelné brikety.
  #18 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 02.12.2013 13:03:06
Obèasné nesmyslné èíslo teploty. Toto je zpùsobeno tím, že kabel s daty od èidel teploty je blízko kabelu napájejícího SSR dele pro øízení výkonu pøebytkù z FVE do akumulaèní nádrže. Pokud SSR relé právì reguluje zpùsobuje to tento problém.
  #17 Josef Nešvara  Dne: 29.11.2013 18:43:50
Vytvoøena stránka (ve vývoji) s pøehledem vytápìní domu pomocí krbových kamen HAAS+SOHN - NIVALA a akumulaèní nádrže REFLEX - RAK 500/2. Øízení primárního okruhu topení zajišuje øídící jednotka JABLOTRON CP-201M, která je urèena pro aplikace energeticky úsporného èerpadla CP-201P. Ventily a serva jsou od firmy ESBE. Dále je použitý ekvitermní regulátor ELEKTROBOCK R3V a Euroster 11K jako univerzální termostat a sekundární èerpadlo VILO. http://www.nesvara.cz/topeni
  #16 Josef Nešvara  Dne: 29.11.2013 18:33:54
Vytvořena stránka (ve vývoji) s přehledem vytápění domu pomocí krbových kamen HAAS SOHN - NIVALA a akumulaèní nádrže REFLEX - RAK 500/2. Řízení primárního okruhu topení zajišťuje řídící jednotka CP-201M, která je určena pro aplikace energeticky úsporného čerpadla CP-201P. Ventily a serva jsou od firmy ESBE http://www.nesvara.cz/topeni
  #10 Josef Nešvara  Dne: 28.10.2013 12:50:43
Malá úprava. V historii jsou nová teplotní èidla. "Primární teplota topení" - teplota mezi krbovými kamny a tøícestným ventilem (hlídá teplotu zpáteèky). "Akumulaèní nádrž" - teplota akumulaèní nádrže horní a dolní èást. Ta je ohøívána z krbových kamen, topným tìlesem z pøebytkù FVE popø. topným tìlesem (elektrokotel). Celé schéma zde bude zanedlouho vidìt.
  #8 Josef Nešvara  Dne: 21.10.2013 21:04:14
Doplnìn elektromìr pro mìøení spotøebovaných pøebytkù topením do akumulační nádrže. Není zatím vidìt na internetu (nemám volný SO vstup)
  #7 Josef Nešvarajosef@vesvara.cz  Dne: 31.05.2020 13:21:16
2.10.2013 jsem doplnil SSR relé pro využití elektrické energie z pøebytkù. Touto energií je prostøednictvím topné spirály ohøívána voda v akumulaèním zásobníku.
  #6 Josef Nešvarajosef@nesvara.cz  Dne: 29.09.2013 19:49:50
Vážení pøátelé fotovoltaických systémù, vítám vás na této stránce. Zde mùžete psát vaše postøehy, dotazy a pøipomínky.